silverblip.com  //  patentointi.com   //  mobiledevicesensors.com

PATENTOINTI.COM

Toimitusehdot

Maksamalla tuotteen tilauksen ostaja hyväksyy seuraavat sopimus- ja toimitusehdot:

Osapuolet

1. Ostaja, (”Ostaja”) (Yhteystiedot, email osoite ilmoitettu tilauksen yhteydessä) ja
2. Silverblip Ltd, (“Silverblip”) Lammintie 17, 90550 Oulu, Finland, Reg. No. FI-0871300-5

Tilaus ja toimitus

Ostaja tilaa valitsemansa tuotteen mukaisen palvelun. Kun tuote on tilattu ja maksusta on tullut tieto maksunvälittäjältä, Silverblip ottaa yhteyttä Ostajaan (Ostajan ilmoittamaan sähköpostiin) 5 työpäivän kuluessa. Silverblip pyytää tarvittavat esitiedot palvelun toteuttamiseksi. Ostaja toimittaa sovitut tiedot sähköpostilla tai muuten sovitusti. Silverblip toteuttaa tuotteen mukaisen Palvelun viimeistään 4 viikon kuluessa siitä, kun tarpeelliset esitiedot ovat toimitettu. Palvelun tuotos toimitetaan sähköisesti .pdf dokumenttina sähköpostitse Ostajalle. Erikseen sovittaessa toimitustapa voi olla joku muukin.

Luottamuksellisuus

Osapuolet ymmärtävät, että Tehtävään ja Palveluun liittyen ideaan, keksintöön, niiden suojaukseen, patenttihakemukseen, hyödyntämiseen ja kaupallistamiseen, sekä kilpailijoihin ja muihin IPR asioihin liittyy luottamuksellista tietoa. Tätä Tietoa on luovutettava toiselle, jotta Tehtävä ja Palvelu voidaan toteuttaa. Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena toiselta saamansa tiedon ko. Tehtävää ja Palvelun toteuttamista varten. Luottamuksellista tietoa ei ole kuitenkaan tieto,
a) joka on ollut yleisesti tiedossa tai tulee yleisesti tietoon, muuten kuin tämän sopimuksen rikkomisen vuoksi tai
b) joka on todistettavissa ollut vastaanottajaosapuolen hallussa ennen tiedon saamista toiselta osapuolelta tai
c) jonka tiedon vastaanottaja on saanut kolmannelta ilman salassapitovelvoitetta tai
d) jonka luovuttanut osapuoli on erikseen luovuttanut käytettäväksi ei-salassapidettävänä tai
e) joka pakottavan lain, säädöksen tai tuomioistuimen päätöksen tai viranomaisen antaman pakottavan määräyksen mukaisesti on luovutettavissa olevaa.

Oikeudet

Ostaja omistaa oikeudet omiin ideoihin, keksintöihin ja näiden suojaamiseen ja hyödyntämiseen. Tällä sopimuksella ja Palvelun suorittamisella ei siirry mitään oikeuksia SilverBlip Ltd:lle.

Palvelun toteutus

Silverblip tekee teknologia – ja IPR konsultointia eri asiakkaille. Silverblip tekee parhaansa käyttämällä kokemustaan ja ammattitaitoa Palvelun suorittamiseksi. Silverblip pyrkii huolellisuuteen ja tarkkuuteen tekemisessä ja raportoinnissa. Silverblip ei voi kuitenkaan taata täysin virheetöntä Palvelua. Käytettävät tietokannat, tietokantojen ja hakukoneiden puutteellisuus, esitietojen tarkkuus ja rajallisuus, kohtuullisen työajan määrä kuhunkin tehtävään sekä inhimilliset kirjoitus- ja muut virheet voivat aiheuttaa epätarkkuuksia. Silverblip pyrkii korjaamaan havaitut merkittävät virheet kuitenkin enintään 1 kuukauden kuluessa Palvelun toimituksesta. Silverblip ei voi vastata Palvelun raportin ja tietojen jatkokäytöstä ja ehdotetuista johtopäätöksistä ja suosituksista, koska tehdyssä työssä on pohjauduttu Ostajan antamiin esitietoihin ja toimeksiantoon. IPR -tehtävien suorittamisessa täytyy tehdä myös olettamuksia ja tulkintoja patenttien suojapiiristä, hyväksymisestä, tutkijan toimenpiteiden arvioinnista, ja toisista patenttijulkaisuista sekä kilpailijoiden ja muiden hakijoiden toimenpiteistä. Täten Tehtävän ja Palvelun suorittamisessa ehdotetut toimenpiteet voivat olla myös aikataulun, henkilöresurssien sekä raha- ja businessresurssien takia Ostajalle soveltumattomia. Silverblip Ltd ei siten vastaa suoraan eikä välillisesti tulosten ja raporttien tulkinnasta eikä niiden soveltuvuudesta yrityksen tarpeisiin ja jatkotoimenpiteisiin.
Silverblip tekee parhaansa kohtuullisella työpanoksella ja työajalla Tehtävän ja Palvelun suorittamiseksi ja käyttää kokemustaan ja ammattitaitoa sekä parhaita saatavilla olevia työkaluja Ostajan parhaaksi.

Huomautukset ja reklamointi

Huomautukset ja mahdolliset virheet on ilmoitettava kuukauden kuluessa Tehtävän ja Palvelun toimittamisesta.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan, kun Ostaja on maksanut tilauksen. Sopimus on voimassa, kunnes Tehtävä tai Palvelu on toimitettu. Salassapitokohta on voimassa 3 vuotta.

Muut ehdot

Ostaja ei saa siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman SilverBlip Ltd:n lupaa.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos tässä ei onnistuta, erimielisyydet ratkaisee yksijäseninen välimiesoikeus. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä.